Spreksel advocaten

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die namens Spreksel Advocaten B.V. worden uitgevoerd.

Spreksel Advocaten B.V. verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens van cliënten, relaties en derden. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en relaties. Daarom doen wij er alles aan wat in onze macht ligt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Deze privacyverklaring geeft algemene informatie over de wijze waarop Spreksel advocaten B.V. met persoonsgegevens omgaat. In deze privacy verklaring wordt verder beschreven welke rechten de betrokkene ten opzichte van Spreksel advocaten B.V. heeft.

De Privacy Officer van Spreksel Advocaten B.V. is mr. S.H.Boogaard. 

De Verwerkingsverantwoordelijke

Spreksel Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82474710. Spreksel Advocaten B.V. is statutair gevestigd en houdt kantoor op het adres Wilhelminasingel 63 te Maastricht. Omdat wij persoonsgegevens ontvangen en verwerken, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Voor het stellen van aanvullende vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunnen betrokkenen contact opnemen met onze Privacy Officer.

Welke Persoonsgegevens verwerkt Spreksel Advocaten

Spreksel advocaten B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder omstandigheden kunnen ook het IP-adres, een gebruikersnaam of kentekengegevens als persoonsgegeven worden aangemerkt.

Juridische Dienstverlening

Bij het uitvoeren van juridische dienstverlening worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt. Zo hebben wij de naam en contactgegevens van onze cliënten nodig om met hen in contact te treden, maar ook om hen te identificeren. Daartoe zijn advocaten verplicht op basis van wettelijke regels en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Afhankelijk van de soort juridische diensten die wij verlenen, moeten wij meer of minder persoonsgegevens verwerken en soms ook (zeer) gevoelige persoonsgegevens. In sommige gevallen zullen wij de persoonsgegevens ook met derden moeten delen. Dit zullen wij altijd registreren om betrokkenen later desgevraagd daarover te kunnen informeren.

Mogelijk nieuwe medewerkers

In het kader van sollicitatieprocedures verwerkt Spreksel Advocaten B.V. persoonsgegevens van sollicitanten. Daarbij zullen persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, opleidingshistorie en dergelijke worden verwerkt. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om een goede beoordeling van de kandidaten te kunnen uitvoeren. De gegevens zullen uiteindelijk niet langer dan zes maanden tot na een beslissing over de sollicitatie worden bewaard. Mocht daar behoefte aan bestaan, dan zal Spreksel advocaten ten behoeve van eventuele vacatures en/of sollicitaties in de toekomst uitsluitend met toestemming van de betrokkene persoonsgegevens langer bewaren.

Derden

Bij de uitvoering van onze juridische dienstverlening kunnen wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens van derden met wie wij geen directe relatie hebben. Zo zullen de curatoren van Spreksel advocaten B.V. in het kader van faillissementen aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens ontvangen en moeten verwerken en kunnen de medewerkers van Spreksel advocaten in het kader van gerechtelijke procedures persoonsgegevens van derden moeten verwerken. De medewerkers van Spreksel advocaten B.V. zullen te allen tijde zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan en deze enkel verwerken in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacyregelgeving. Deze verwerking zal dan geschieden ter uitvoering van een wettelijke plicht dan wel ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde.

Ontvangers van Persoonsgegevens

Spreksel Advocaten B.V. zal de door haar verwerkte persoonsgegevens in beginsel niet doorzenden naar andere partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in één van de volgende genoemde gevallen.

Uitvoering overeenkomst

Het kan noodzakelijk zijn om in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene van wie Spreksel advocaten B.V. de persoonsgegevens heeft, de persoonsgegevens naar andere bedrijven, organisaties of instellingen te versturen. Daarbij kan worden gedacht aan het versturen van naam- en adresgegevens naar een deurwaarder om een gerechtelijke procedure te starten.

Noodzakelijke externe verwerking

Spreksel Advocaten B.V. kan haar juridische diensten niet uitvoeren zonder de medewerking van derde partijen, zoals onder meer ICT-leveranciers. In sommige gevallen zullen die externe partijen ook ten behoeve van Spreksel advocaten B.V. persoonsgegevens verwerken. Deze verwerking zal enkel geschieden op basis van verwerkerovereenkomsten waarin de onderlinge rechten en verplichtingen met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

In andere gevallen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties gedwongen zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. Daarbij zal Spreksel advocaten B.V. zo mogelijk bij de derde partij waarborgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoende worden beveiligd.

Bewaartermijnen

Spreksel Advocaten B.V. voldoet bij het bewaren van persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Het valt niet uit te sluiten dat wij bij de uitvoering van de juridische dienstverlening persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In die landen gelden niet altijd dezelfde waarborgen als die welke gelden binnen de Europese Unie. Wij zullen alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen van wie mag worden verwacht dat zij een vergelijkbaar privacy beleid voeren als Spreksel advocaten B.V. zelf.

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen van wie Spreksel Advocaten B.V. de persoonsgegevens verwerken kunnen een beroep doen op de volgende wettelijke rechten:

 1. inzage
 2. rectificatie
 3. gegevensverwijdering
 4. beperking van de verwerking
 5. overdraagbaarheid gegevens
 6. bezwaar

Om er voor te zorgen dat betrokkenen de genoemde rechten kunnen uitoefenen, lichten we deze als volgt toe.

Recht van inzage

Op verzoek van een betrokkene zal Spreksel Advocaten B.V. in beginsel een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die door Spreksel Advocaten B.V. worden verwerkt. Bij het indienen van een verzoek dient de betrokkene zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Bij de beantwoording van het verzoek zal Spreksel Advocaten B.V. in beginsel inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en wat de overige rechten zijn die de betrokkene heeft.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij Spreksel Advocaten B.V. persoonsgegevens heeft ontvangen, die onder de op advocaten rustende geheimhoudingsverplichting vallen. In die omstandigheden kunnen wij geen of slechts zeer beperkte informatie geven over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Rectificatie

Als Spreksel Advocaten B.V. persoonsgegevens verkeerd verwerkt, heeft de betrokkene het recht om rectificatie van de hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. In het geval dat persoonsgegevens onvolledig zijn, kan de betrokkene verzoeken om deze aan te vullen.

Gegevensverwijdering

Onder strikte omstandigheden kan de betrokkene van Spreksel Advocaten B.V. verlangen dat verwerkte persoonsgegevens worden gewist. In de volgende situaties moet Spreksel Advocaten B.V. aan dit verzoek voldoen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming die van de betrokkene werd verkregen, waarna de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere grondslag meer is op basis waarvan Spreksel advocaten de persoonsgegevens mag verwerken
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan dit bezwaar
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt
 • De persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht worden gewist

 

Beperking van de verwerking

Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Spreksel Advocaten B.V. verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Spreksel advocaten B.V. het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Spreksel advocaten B.V. persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.

In het geval Spreksel Advocaten B.V. aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zullen wij alleen nog gegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

Overdraagbaarheid gegevens

Een betrokkene heeft het recht van Spreksel Advocaten B.V. te vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen, wanneer deze gegevens zijn verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft de betrokkene het recht te verlangen dat die persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door Spreksel advocaten, ook wanneer die gegevensverwerking heeft plaatsgevonden op basis van door Spreksel advocaten B.V. aangemaakte profielen, onder meer wanneer dit is gebeurd in verband met direct marketing. Spreksel advocaten B.V. zal in dat geval de gegevensverwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, welke gronden zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing. In dat geval zal Spreksel advocaten B.V. de gegevensverwerking ten behoeve van dat doel altijd direct staken.

Uitoefening rechten

De betrokkene die één of meerdere van de hierboven genoemde rechten wil uitoefenen dient zich te wenden tot onze Privacy Officer. Spreksel advocaten B.V. zal binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren op het verzoek. Het valt niet uit te sluiten dat wij binnen de gestelde termijn nog niet inhoudelijk kunnen reageren op het verzoek. Spreksel advocaten B.V. zal in dat geval aangeven waarom er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek en binnen welke aanvullende termijn wij zullen reageren.

Klachten

Indien een betrokkene een klacht heeft over de wijze van gegevensverwerking door Spreksel advocaten B.V. en deze betrokkene van mening is dat Spreksel advocaten B.V. de ingediende klacht niet serieus heeft genomen, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens worden getipt. De AP kan dan mogelijk een onderzoek instellen. Ook kan de betrokkene een relatief eenvoudige procedure bij de rechter instellen. Meer informatie over die procedure kan worden gevonden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opmerkingen of vragen

Voor opmerkingen of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer.

Deze privacy Verklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG. Spreksel advocaten B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek bij te werken.

versie mei 2019.